اینجا دیوانه نشسته تا نامه ها،تلگراف ها،تلگرام ها،حرفهایتان را بخواند.