گاهی باید یکی باشد که تو را باور داشته باشد
واقعا باورت داشته باشد و تو موقع حرف زدن هی دست و دلت نلرزد که توی دلش دارد می گوید کاش تمام کند برود...
وقتی به دور و برم نگاه میکنم همه اش آدم های غیر امنی دور و برم میبینم که همین که میایی دهنت را باز کنی یک بی خیال حوالی خودت میکنی و تمام.
و خیلی وقت ها همه اش راه میروی و با خودت می گویی روزه ی سکوت راه حل همه ی مشکلات است!
و تو همه اش فکر میکنی مشکل از کجاست...بعد یک عصر جمعه ی سرد که دلت در این سرما حوالی سرمای کرمانشاه و چادر های بی بخاری می چرخد یادت می افتد که ای بابا! مشکل از همینجاست که آدم های امن دور و برت کم است و برای همین است که برای تک تک حرف هایت خودت را شکنجه میکنی!!!

دیوانه نوشت:زلزله بد است،خیلی بد است،خیلی خیلی خیلی! سه روز است از غم و فکر کرمانشاه بیرون نمی آیم اما امروز از صبح حالم بهتر است کمک ها کم کم به کرمانشاه رسیده است ذخایر غذا و پتو و خون به حد مطلوبی رسیده است.از جمعیت امام علی و هلال احمر فیلم های امیدوار کننده ای به دست میرسد...مهربانی و همدلی ها دارد به یک نتیجه ای میرسد و در این وانفسای غم این امید خیلی هم خوب است...
حواسمان باشد که همین 10 روز اولی نیست حواسمان باشد که باید خانه بسازیم برایشان...حواسمان باشد!