کاش میشد بریم زیر بارون و بارون بشوره....خیلی چیزا رو...

تمیز تمیز بشیم.

بزرگ شدن یعنی باید همه ی کاراتو گردن بگیری...راستش گردنم خسته شده فقط.