من یه دختر شرقی_ایرانی رشد یافته در بطن سنت ها، با این تفکر که باید طرف مقابلم رو بشناسم ببینم گاهی در موقعیت های مختلف بسنجمش تا اجازه بدم از حریم و خط قرمز هایم رد شود.

مرز صمیمیتم را جایی نزدیک تعیین کرده ام که فاصله اش با آدم ها دور باشد.

باور نمیکنم کسی بتواند روح و جسمش را با کسی به اشتراک بگذارد و اسمش را هم نداند.باور ندارم که میتوانم مرز های صمیمیتم را برای هر کسی باز کنم...من این ها را باور ندارم. و حتما دختر غربی با فرهنگی متفاوت نمیتواند بپذیرد که یک دختر شرقی برای انتخاب شریک زندگی ماه ها وقت میگذارد خودش و خانواده اش تا او را به حریمش راه بدهد...باور ندارد میشود 40 سال 50 سال کنار کسی ماند که دوستش نداری...

مفهوم دوستی ،صمیمیت،ارتباط های روحی و جسمی برای ما متفاوت است به مناسبت فرهنگی که در آن زندگی کرده ایم...

و حالا جامعه ی من در گذرگاه عبور از سنت به مدرنیه،عبور از تمدن به تجدد است و ما ، خیلی از ما درگیر این گذر و فراز و فرودهایش هستیم...

دوستی دارم که نه دلش میخواهد سنت گرایان پشت سرش بگویند رابطه ای امروزی دارد نه میتواند دل بکند از دورهمی های مختلط...

قصدم نهی یکی یا تایید دیگری نیست.

من نه صاحب نظرم نه ایده ای دارم خود من خیلی از اوقات درگیر این چالش ها بوده ام در جامعه ای که نه میشود رومی بود نه زنگی نه رومی بودن خوب است نه زنگی بودن تایید...